0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.smary-oleje.pl

§ 1
Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.smary-oleje.pl („Regulamin”), określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.smary-oleje.pl.
2. Podstawę sporządzenia Regulaminu stanowiły:
a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422),
b) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.),
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 15 poz. 93 ze zm.),
d) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Sprzedawcy”, należy przez to rozumieć firmę „NAFTOKOM POLSKA”, adres: 95-100 Zgierz, ul. Boczna 3, NIP: 732-190-37-26 REGON: 473260996, właściciela sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.smary-oleje.pl, dokonującego za jego pośrednictwem sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Sklepie”, rozumieć przez to należy sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.smary-oleje.pl, stanowiący własność Sprzedawcy.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Zamawiającym”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsumenta, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonujących zakupu towarów w sklepie internetowym www.smary-oleje.pl, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Stronie” lub „Stronach”, należy przez to rozumieć Sprzedawcę i Zamawiającego, związanych umową sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Wszystkie zastrzeżone nazwy handlowe, znaki graficzne, nazwy produktów lub inne oznaczenia umieszczone na stronie www.smary-oleje.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie zarejestrowane znaki towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli. Żadna z treści umieszczonych na stronie nie może być interpretowana jako nieuprawnione stosowanie znaków towarowych ich właścicieli ani też sprawiać wrażenia, że firma Naftokom Polska jest posiadaczem identycznych znaków i praw.


§ 2
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Sprzedaż towarów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.smary-oleje.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zawartość stron sklepu internetowego www.smary-oleje.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
5. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu komputer lub urządzenie Zamawiającego powinno mieć włączoną opcję plików „Cookies”.
6. W celu złożenia zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
7. W celu korzystania ze Sklepu Zamawiający powinien posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia dokumentów HTML.
8. Zamawiający powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
9. Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.
10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet, w celu zminimalizowania ryzyka zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków zabezpieczających komputer lub inne urządzenia Zamawiającego przed ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet.
11. Akceptowanymi przez Sprzedawcę formami płatności są:
a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia, o czym mowa w § 3 poniżej,
b) Płatność przy odbiorze osobistym, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 

§ 3
Zasady dokonywania zakupów w Sklepie

1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, a następnie wybór ikonki „Potwierdzam zakup”. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup” jest równoznaczne z powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty ceny należnej Sprzedawcy z tytułu zamówionego towaru oraz kosztów dostawy, wynikających z modułu „Koszty dostawy” i dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
3. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Zamówienie otrzymuje wówczas status "w trakcie weryfikacji".
4. Podczas weryfikacji zamówienia potwierdzana jest dostępność oraz koszt wysyłki towaru.
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika Naftokom Polska. Zamawiający otrzymuje wówczas na wskazany adres e-mail fakturę pro-forma wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Po tym czasie modyfikacje zamówienia nie będą możliwe.
7. Dla wszystkich produktów dostępnych w Sklepie wystawiany jest dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
9. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz po uprzednim potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 5 powyżej.
10. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 

§ 4
Ceny i Płatności

1. Ceny umieszczone przy opisie produktu wyrażone są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT. Cena wyrażona jest w złotych polskich (PLN). Cena nie uwzględnia jednak kosztów wysyłki zamówienia do Zamawiającego.
2. W celu prawidłowego obliczenia kosztu wysyłki przez oprogramowanie Sklepu w opisie każdego produktu została podana jego waga wraz z opakowaniem. Ciężar właściwy samego produktu podawany jest w karcie technicznej danego produktu.
3. Wszystkie podane w sklepie internetowym ceny zawierają podatek akcyzowy, o ile dany produkt objęty jest takim podatkiem.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę Sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, o czym powinien poinformować Sprzedawcę.
5. W przypadku zmiany ceny przez producenta lub dystrybutora po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu przedpłaty na towar sprowadzany na zamówienie, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, po czym zamówienie zostanie zrealizowane na nowych warunkach cenowych na zasadzie wcześniejszego porozumienia stron lub zostanie anulowane na prośbę Zamawiającego, a wpłacone do tej pory pieniądze zostaną bezzwłocznie zwrócone na podany przez Zamawiającego numer konta.
6. Płatności z tytułu dokonanego zamówienia Zamawiający dokonuje w terminie 7 od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 

§ 5
Warunki dostawy

1. Sprzedawca zapewnia następujące sposoby dostawy, dostępne według wyboru Zamawiającego:
a) przesyłka kurierska,
b) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, pod adresem określonym w niniejszym Regulaminie,
c) dostawa transportem własnym sprzedającego.
2. Koszt dostawy w sposób określony w ust. 1 pkt. a) powyżej określony został na stronie internetowej Sklepu, w module „Koszt dostawy”.
3. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionych towarów w dni robocze, 7 dni w tygodniu.
4. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość oraz zgodność zamówionego towaru z umową.
5. Wszelkie niezgodności otrzymanego towaru z umową Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy kierując informację w tym przedmiocie na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@smary-oleje.pl.
6. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionych produktów tylko na terytorium Polski.
 

§ 6
Prawo odstąpienia od Umowy

1. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. Prawo odstąpienia wykonywa się poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy określone w niniejszym Regulaminie.
3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy skierowanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.
4. Prawo odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy pokrywa Zamawiający.
 

§ 7
Reklamacje

1. W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Zamawiający stwierdzi w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
2. W przypadku, gdy wady otrzymanego produktu nie mają związku z udzieloną na ten produkt gwarancją, Zamawiający ma także możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u Sprzedawcy.
3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i przesłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub też złożona w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@smary-oleje.pl
4. Reklamacja powinna określać nazwę reklamowanego towaru, datę jego nabycie, opis niezgodności towaru z umową, określenie chwili ujawnienia się niezgodności towaru z umową, a także zakres żądania Zamawiającego (wymiana produktu na wolny od wad, obniżenie ceny, naprawa, odstąpienie od umowy). Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. fakturę lub rachunek), przy czym nie stanowi to warunku rozpatrzenia reklamacji.
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając swoje stanowisko za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail Zamawiającego lub adres korespondencyjny, wskazane przez reklamującego w reklamacji.
6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru zamawiającemu. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
8. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
9. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 8 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
10. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
11. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
12. Zamawiający, będący konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.


§ 8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Pan Łukasz Kominiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Naftokom Polska Łukasz Kominiak”, adres: 95-100 Zgierz, ul.Boczna 3, NIP: 732-190-37-26 REGON: 473260996, dalej jako: „Administrator”.
2. Dane osobowe Zamawiających przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji złożonych zamówień, zapewnienia kontaktu z Zamawiającym, wymiany korespondencji oraz wystawienia faktury. Przetwarzanie danych osobowych znajduje swą podstawę prawną w przepisie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
3. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe Zamawiających przetwarzane będą przez Administratora także w celu informowania o produktach i usługach Administratora, a także promocjach oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonego sklepu internetowego www.smary-oleje.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
4. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe Zamawiających w postaci adresu e-mail udostępniane będą spółce Ceneo S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w celu kierowania do Zamawiających jednorazowej ankiety dotyczącej programu „Zaufane opinie”.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DZ. U. z 2014 r. poz. 1182).
7. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
8. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
a) zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych usług,
b) zmiany i/lub wzbogacenia funkcjonalności Sklepu,
c) poszerzenia oferty Sprzedawcy o nowe usługi,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
e) zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy (tj. zmiana formy prawnej działalności Sprzedawcy).
2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Zamawiających, posiadających konto w Sklepie, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o zmianie.
3. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania akcji promocyjnych, zniżek, bonusów, o czym poinformuje za pośrednictwem Sklepu.