0

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Pan Łukasz Kominiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Naftokom Polska Łukasz Kominiak”, adres: 95-100 Zgierz, ul. Boczna 3, NIP: 732-190-37-26 REGON: 473260996, dalej jako: „Administrator”.
2. Dane osobowe Zamawiających przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji złożonych zamówień, zapewnienia kontaktu z Zamawiającym, wymiany korespondencji oraz wystawienia faktury. Przetwarzanie danych osobowych znajduje swą podstawę prawną w przepisie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
3. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe Zamawiających przetwarzane będą przez Administratora także w celu informowania o produktach i usługach Administratora, a także promocjach oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonego sklepu internetowego www.eoleje.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
4. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe Zamawiających w postaci adresu e-mail udostępniane będą spółce Ceneo S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w celu kierowania do Zamawiających jednorazowej ankiety dotyczącej programu „Zaufane opinie”.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DZ. U. z 2014 r. poz. 1182).
7. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
8. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.